4 sierpnia 2020

Rozkład czasu pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy oraz przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. 

Przestrzeganie czasu pracy przez pracownika polega na punktualnym rozpoczynaniu i kończeniu pracy, jak również przebywaniu i wykonywaniu pracy w miejscu pracy w ustalonych godzinach pod nadzorem pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy w sposób przewidziany w danym zakładzie pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajamianie pracownika z rozkładem jego czasu pracy, co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Rozkład czasu pracy, który ma najczęściej postać grafiku, z którego wynikają dni i godziny pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. 

Nie zawsze jednak pracodawca ma obowiązek sporządzania rozkładu czasu pracy. 

Pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku w następujących przypadkach, gdy:

1)rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia albo z umowy o pracę;

2) pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w przepisach Kodeksu pracy, w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik;

3)pracodawca na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy;

4)pracodawca na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

W wielu zakładach pracy, zwłaszcza przy pracach administracyjno-biurowych, pracownicy wykonują pracę w tym samych dniach tygodnia, w stałych godzinach. W takim przypadku rozkład czasu pracy pracowników wynika z przepisów wewnątrzzakładowych. Kontrola czasu pracy zatrudnionych w tym przypadku nie przysparza zbyt wielu trudności. Nie mniej jednak ogólna liczba pracowników nie pozostaje bez wpływu na jakość i szybkość kontroli ich czasu pracy.

W związku z tym, że pracownicy mogą pracować w różnych systemach czasu pracy, przy pracy zmianowej, a także w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy – rejestrowanie faktycznych godzin pracy pracowników w zakładzie pracy może być bardzo utrudnione. Tradycyjna forma odnotowywania godzin przyjścia i wyjścia z pracy w postaci papierowej listy obecności nie sprawdza się w tych zakładach pracy.

Ponadto przepisy Kodeksu pracy przewidują system, którego zastosowanie wobec pracownika pozwala mu na rozpoczynanie pracy codziennie w różnych godzinach. Jest to ruchomy rozkład czasu pracy. Pracownik rozpoczyna pracę w różnych godzinach lub w przedziale czasowym, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla pracowników dniami pracy. We wspomnianym rozkładzie czasu pracy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Co ciekawe, na mocy przepisów Kodeksu pracy na indywidualny wniosek pracownika pracodawca może zastosować wobec niego indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Jak widać, czas pracy pracowników, a w zasadzie ich dni i godziny pracy mogą znacznie różnić się od siebie. Kontrolowanie czasu pracy pracowników wymaga sporo wysiłku ze strony pracodawcy lub działów kadrowych, na których często ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. 

W związku z ciążącym na pracodawcy obowiązku chociażby rejestrowania godzin przyjścia i wyjścia z pracy w ewidencji czasu pracy, elektroniczne rejestratory czasu pracy stają się wybawieniem dla przedsiębiorców.

Elektroniczne rejestratory czasu pracy pozwalają na stałą kontrolę czasu pracy pracowników, a także w znacznym stopniu ułatwiają pracownikom odnotowywanie ich godzin pracy. Elektroniczne rejestratory czasu pracy oferują dostęp do raportów w każdym miejscu z dostępem do Internetu, a dane można śledzić w czasie rzeczywistym w dowolnym urządzeniu. Tak naprawdę Internet jest potrzebny tylko do przesyłki danych, po jej dokonaniu równie dobrze można pracować offline. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które w niedalekiej przyszłości będzie standardem stosowanym w każdym zakładzie pracy, zwłaszcza, że zamontowanie i uruchomienie takiego systemu zajmuje maksymalnie 15 minut, a najszybsi robią to w 3 minuty. 

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu prawa pracy, autorka książek: "Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy" oraz "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników", autorka bloga "Kadry w pigułce", autorka kursów online, filmów na kanale YouTube oraz publikacji z zakresu prawa pracy.

2020-07-27 12:00:20
Monitoring wizyjny a kontrola czasu pracy pracowników

Na pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek ewidencjonowania godzin przyjścia i wyjścia z pracy pracownika.

Czytaj poprzedni wpis
2020-08-11 12:00:05
Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika a elektroniczne rejestrowanie czasu pracy

Czy elektroniczne rejestratory czasu pracy mogą odnotowywać czas pracy pracownika za pomocą fotorejestracji?

Czytaj następny wpis

Czas to pieniądz!
Nie czekaj aż problemy rozwiążą się same.


Nie kupuj kota w worku. Przetestuj system WorkGuard już dziś przez 14 dni całkowicie za darmo.
Zyskasz dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu a kontrola czasu pracy zmieni swoje oblicze w proste, intuicyjne i automatyczne!Masz pytania? Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Załóż konto

14 dni za darmo

Później od 2 zł miesięcznie za pracownika